SO 1 „Mrežne komponente“


Predsjednik: Ante Pavić, dipl. ing.


Sadržaj rada:

Tehnološki razvoj i značajke opreme

• nove tehnologije i materijali
• razvojni izazovi i trendovi
• uvjeti za projektiranje i proizvodnju
• uvjeti za nabavu, preuzimanje i ugradnju
• tehnički uvjeti za puštanje u pogon i održavanje
• posebni i dodatni uvjeti za projektiranje, proizvodnju i korištenje
• ispitivanja, ispitne metode i uređaji
• nove izvedbe i tehnička rješenja
• tipizacija opreme i tehničkih rješenja
• usporedba s drugim operatorima distribucijskih sustava
• propisi i norme

Pogon i održavanje

• uvjeti za puštanje u probni i/ili trajni pogon
• pogonska iskustva i raščlamba pogonskih događaja
• posebni pogonski događaji i uvjeti pogona
• planirano i neplanirano održavanje
• utjecajni čimbenici na starenje, stanje i raspoloživost opreme
• ispitivanja, ispitne metode i uređaji
• dijagnostičke metode i uređaji
• motrenje opreme u pogonu
• praćenje i utvrđivanje stanja i raspoloživosti opreme
• mjere za poboljšanje stanja i raspoloživosti opreme
• kriteriji za zamjenu ili rekonstrukciju opreme
• korištenje opreme u uvjetima poremećenog i izvanrednog pogona
• utjecaj okoline i ostali utjecaji na pogon i održavanje
• utjecaj pogona i održavanja na kvalitetu opskrbe električnom energijom
• utjecaj pogona i održavanja na razvoj i nabavu nove opreme
• utjecaj pogona i održavanja na na vođenje pogona, zaštitu i procesnu informatiku
• planiranje, izvješćivanje i raščlamba pogona i održavanja
• pravila i upute za pogon i održavanje
• dokumentacija o pogonu i održavanju
• baze podataka i informacijski sustavi o pogonu i održavanju
• specijalistička znanja i vještine
• zaštita na radu i rad pod naponom
• gospodarenje imovinom
• gubici električne energije
• troškovi pogona i održavanja
• aktualna problematika pogona i održavanja
• usporedba s drugim operatorima distribucijskih sustava
• propisi i norme

Sigurnost i utjecaj na okolinu

• zaštita od strujnog udara
• zaštita od požara
• fizička zaštita
• zaštita okoliša
• zaštita životinja
• otpad i opasne tvari
• zaštita od elektromagnetskih polja
• zaštita od buke
• prikladnost za rukovanje i održavanje
• izvanredne okolnosti i uvjeti pogona
• ispitivanja, ispitne metode i uređaji
• usporedba s drugim operatorima distribucijskih sustava
• propisi i norme

Pod mrežnim komponentama podrazumijevaju se:

Transformatorske stanice (VN/SN, SN/SN, SN/NN)

– transformatori
– sklopni blokovi i postrojenja
– pomoćna postrojenja
– ostala oprema i sustavi
– građevinski dio

Nadzemni vodovi

– visokog napona
– srednjeg napona
– niskog napona

Kabelski vodovi (podzemni, podmorski i univerzalni)

– visokog napona
– srednjeg napona
– niskog napona

Ostale mrežne komponente i pripadni sustavi

– uzemljivači i uzemljivački sustavi
– odvodnici prenapona
– kondenzatori, prigušnice i otpornici
– rastavne naprave u mreži
– priključci